بلوکارت

بلوکارت در واقع نوعی ویزای کاری (مجوز اقامت) برای افراد متخصص هست.