عمومی

هزینه ی ویزا

توجه کنید که سفارت مبلغ مربوط به هزینه ی ویزا را فقـط به یـورو دریافت میکند.

درصورت امکان، همین مبلغ را شمرده و بهمراه خود بیاورید، چرا که پول خرد به مقدار محدودی موجود میباشد.

سکـه ها پذیرفته نمیشوند، و همینطور اسکناسهای ۲۰۰ و ۵۰۰ یورویی. انتقـال مبلغ از طریق کارت هم میسر نیست.

هزینه ی ویزا، صرف نظر از اینکه تقاضای ویزا چه نتیجهایی در پی داشته باشد، برگشت داده نمیشود.

[wpsm_comparison_table id=”4″ class=””]
[wpsm_comparison_table id=”3″ class=””]

 

منبع:

https://teheran.diplo.de/blob/2075080/6f7220430161a61563bc9b8666ad5572/gebuehren-data.pdf

دیدگاهتان را بنویسید