تماس با سفارت

بخش ویزا:

تلفن: ۹۸۲۱۳۹۹۹۱۴۹۹+
ساعت کاری: ۱۱ تا ۱۲ ظهر
روزهای کاری: از یکشنبه تا پنجشنبه
ایمیل: visainfo@teheran.diplo.de

ممکن است مجبور شوید چند روز پشت هم تماس بگیرید تا بتوانید با سفارت ارتباط برقرار کنید. در ضمن فقط به ایمیلهای مهم پاسخ داده می شود. لطفا توجه داشته باشید که ایمیل های خود را به زبان های آلمانی یا انگلیسی نوشته و ارسال نمایید. متاسفانه به ایمیل هایی که به زبان فارسی ارسال شوند پاسخ داده نمی شود.  
_________________

بخش رفع نقص مدرک:

visainfo@tehe.auswaertiges-amt.de
_________________

بخش اعتراض به ریجکتی:

visa-remonstrationen@tehe.diplo.de

_________________

سایر اطلاعات:

https://teheran.diplo.de/ir-fa/service/visa-einreise/-/2073916

0