پیوست به خانواده

درخواست پیوست به خانواده برای کسانی امکان پذیر است که فرد اصلی در حال کار یا تحصیل در آلمان باشد یا به قصد ازدواج با شخص مقیم در آلمان برای این نوع ویزا اقدام کنند