مهاجرت کاری

مهاجرت کاری در حالت کلی به ۴ دسته اصلی تقسیم می شود

  1. جستجوی کار
  2. بلوکارت
  3. ثبت شرکت و خود اشتغالی
  4. پزشکان، پیراپزشکان و مشاغل مهارتی