فرم Zoll

طبق قوانین، برای مبارزه با پولشویی، برای مبالغ بالای ۱۰۰۰۰ یورو پر کردن فرم Zoll الزامی است. این فرم را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه کنید که اگه در ویزای شما ۱۰۲۳۶ یورو ذکر شده، تنها برای مبالغ بیشتر از ۱۰۲۳۶ یورو این فرم را پر کنید. همچنین برای مبالغ خیلی بالا ممکن است از شما گواهی ای برای اثبات منبع پول خواسته شود.